Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu

“Wymarzony druk 3D”

  • 1. Postanowienia ogólne

 

1.Organizatorem  konkursu ” Wymarzony druk 3D” (dalej jako: “Konkurs”) Sietom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakietowa 22, 80-298,  NIP: 5840251853, REGON: 190063711, KRS: 0000068357, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, Kapitał zakładowy: 139 000,00 ZŁ w całości opłacony (dalej jako: “Organizator”).

 

2.Niniejszy regulamin (dalej jako: “Regulamin Konkursu”) określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

 

  • 2. Warunki Konkursu

 

1.Konkurs jest ograniczony czasowo i trwa od 16 kwietnia 2019 r. godziny 14:00 do 23 kwietnia 2019 r.  do godziny 23:59. O uczestnictwie w Konkursie decyduje data umieszczenia postu na fanpage organizatora pod adresem:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2523819647652287&id=168836429817299

 

2.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które odwiedzą fanpage i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.

 

3.Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

4.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

5.Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie (16 kwietnia 2019 r. godziny 14:00 do 23 kwietnia 2019 r.  do godziny 23:59 poprzez stronę internetową o adresie

 

  • 3. Zasady konkursu

 

1.Przystąpienie do Konkursu następuje przez dodanie wpisu konkursowego poprzez fanpage organizatora pod linkiem (link)

 

2.W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien dodać pracę konkursową (dalej jako: “Praca Konkursowa”) w postaci komentarza pod wpisem konkursowym na fanpage organizatora

 

3.Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

4.Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac konkursowych, w ocenie prac będą brane pod uwagę:

zgodność z tematem Konkursu,

kreatywność, poczucie humoru,

pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.

 

5.Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę konkursową, jednak niezależnie od liczby nadesłanych prac, jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody.

 

6.Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

nie może być antyreklamą (w tym produktów) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora,

nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne,

nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator,

nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku.

 

7.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i poprawność przekazanych danych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej  lub brak akceptacji wymaganych warunków wymienionych w par. 3 ust. 2 pkt c Regulaminu konkursu, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

 

8.Praca Konkursowa powinna być oryginalną pracą Uczestnika i nie może naruszać praw żadnej innej osoby. Uczestnik musi być wyłącznym właścicielem praw autorskich do Pracy Konkursowej.

 

9.Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie poprzez dodanie wpisu na fanpage organizatora. Prace złożone w inny sposób (np. wiadomość prywatna, e-mail) nie będą brały udziału w Konkursie.

 

10.O wygranej w konkursie decyduje liczba polubień danego komentarza pod wpisem na profilu organizatora. 10 prac z największą ilością polubień w momencie zakończenia konkursu otrzyma nagrody.

 

 

11.Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej do 25 kwietnia 2019 r.  do godziny 23:59, poprzez wiadomość prywatną w serwisie społecznościowym Facebook.

 

 

12.Organizator może ogłosić wyniki konkursu również na stronie internetowej www sietom.pl  oraz swoich profilach w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/Sietom-Sp-z-oo-168836429817299/ )podając dane zwycięzców, takie jak: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, Praca Konkursowa.

 

  • 4. Nagrody

 

1.Nagrodami w Konkursie są:

 

Za pierwszych 10 miejsc równoległe nagrody w postaci gadżetów reklamowych, tj. Kubek, smycz i długopis.

 

2.W celu otrzymania Nagrody, każdy zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość z powiadomieniem o zwycięstwie oraz potwierdzić swoje pełne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy pod wskazany adres bezpłatnie w ciągu 30 dni od otrzymania przez Organizatora odpowiedzi na wiadomość poprzez serwis facebook z powiadomieniem zawierającym wymagane informacje.

 

3.Organizator podejmie wszelkie rozsądne starania, aby skontaktować się z każdym zwycięzcą. W przypadku, gdy zwycięzca nie potwierdzi Organizatorowi przyjęcia nagrody w ciągu czternastu (14) dni od powiadomienia przez Organizatora lub nie jest w stanie, z jakiegokolwiek powodu, przyjąć Nagrody, wówczas Nagroda przepada względem danego Uczestnika.

 

4.Nagroda nie podlega wymianie, nie można jej przekazać lub zastąpić gotówką.

 

  • 5. Dane osobowe

 

1.Administratorem danych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

2.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. UE L119/1) w celu udziału Uczestników w Konkursie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

3.Ogólne zasady, według których Organizator przetwarza dane osobowe znajdują się w Polityce prywatności Organizatora pod adresem: https://sietom.pl/polityka-prywatnosci/

 

4.Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny na przeprowadzenie i zakończenie Konkursu.

 

5.W niektórych sytuacjach Organizator ma prawo przekazywać dane osobowe Uczestnika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania Konkursu. Organizator będzie w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez Organizatora, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.

 

6.Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

7.Podanie przez Uczestnika danych osobowych, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 

8.Na działania Organizatora jako administratora danych przysługuje Uczestnikowi skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

  • 6. Prawa autorskie

 

1.Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Pracy Konkursowej, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych wyłącznie dla celu przeprowadzenia Konkursu.

 

2.Wraz z wyłonieniem Uczestnika jako zwycięzcy/laureata Nagrody w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem, Uczestnik ten przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do rozporządzania i korzystania z Pracy Konkursowej w całości i we fragmentach oraz samoistnie, w ramach adaptacji, utworów uwzględniających jej fragmenty wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili przeniesienia praw polach eksploatacji audiowizualnej, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy, publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

3.Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonania w jego/jej imieniu jego/jej autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o formie udostępnienia Pracy Konkursowej publiczności, decydowania o jego integralności, oznaczania imieniem i nazwiskiem autora oraz do nadzoru autorskiego, z poszanowaniem tychże praw. Uczestnik oświadcza, iż nie będzie występował/a z żadnymi roszczeniami wobec Organizatora, jeśli Praca Konkursowa lub utwór audiowizualny na jego podstawie nie zostaną rozpowszechnione.

 

4.Uczestnicy oświadczają i gwarantują, iż przysługują im wszelkie prawa autorskie i pokrewne do Pracy Konkursowej oraz jego eksploatację w zakresie, o którym mowa powyżej, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz że Praca Konkursowa, jej zgłoszenie do Konkursu i jej eksploatacja we wskazanym wyżej zakresie nie naruszają i nie naruszą praw osób trzecich. Z powyższego tytułu uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.

 

5.O ile w wypadku naruszenia przez uczestnika oświadczeń lub gwarancji, o których mowa powyżej, jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Organizatora lub następców w ich prawach dotyczące wykorzystywania Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem, Uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora oraz następców w ich prawach przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolni Organizatora lub następców w jego prawach z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie koszty powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.

 

6.Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż Nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, stanowią całkowite i odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udzielania zgód i przeniesienia praw, o których mowa w Regulaminie. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z powyższych tytułów.

 

7.Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia i rozpowszechniania imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania (wyłącznie miejscowości) uczestników, których Prace Konkursowe zostały wyłonione w Konkursie.

 

  • 7. Reklamacje

 

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 1 miesiąca od upływu terminu wyłonienia zwycięzców.

 

2.Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

 

3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

 

4.Reklamacje rozpatrywane będą w terminie czternastu (14) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

5.Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

6.Uczestnik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu jego reklamacji listem poleconym w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia.

 

7.Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 

  • 8. Postanowienia końcowe

 

1.W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie ogólne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.Materiały reklamowe Konkursu mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin Konkursu posiada rozstrzygającą moc.

 

3.Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwiecień 2019 r.

Nasi partnerzy