Scroll Top

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki sprzedaży SIETOM Sp. z o.o. zwane dalej Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, mają zastosowanie się przy wszystkich Umowach sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług zawieranych przez SIETOM Sp. z o.o. z Kupującymi.
2. Przedmiotem Ogólnych Warunków jest uregulowanie podstawowych zasad i warunków zawierania Umów sprzedaży Produktów i Usług pomiędzy SIETOM Sp. z o.o. a Kupującym, na mocy, których SIETOM Sp. z o.o. będzie sprzedawać i dostarczać Produkty i Usługi.
3. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności, postanowień umów sprzedaży, Produktów lub Usług, ewentualnie innych porozumień zwartych pomiędzy stronami z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, te pierwsze będą miały pierwszeństwo.
4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej. Strony będą w takich warunkach stosować jedynie te postanowienia które nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności nie stanowią niedozwolonych klauzul umownych w rozumieniu art. 385 § 1 KC.
6. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej „www.sietom.pl”. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze SIETOM, przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
7. Dla ważności zawarcia umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą lub e-mail.

§ 2
Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają:

SIETOM – SIETOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakietowa 22, 80- 298 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068357
Kupujący – osoba fizyczna, prawna, lub osoba o której mowa w art. 331 KC będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawierająca, lub mająca zamiar zawrzeć umowę z SIETOM
Produkty – produkty oferowane przez SIETOM do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności obejmują one tonery do drukarek laserowych produkowane przez SIETOM, jak również tonery do drukarek laserowych innych producentów, komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne „Printer Classic”
Usługi – czynności świadczone przez SIETOM w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Klientów. W szczególności dotyczy to naprawy, konserwacji, przeglądów urządzeń z branży informatycznej oraz instalacji i konfiguracji programów informatycznych wykonywane przez SIETOM. Wyróżnia się następujące podstawowe rodzaje usług:
Garda – gwarancja serwisowa udzielana przez Sietom w ramach świadczonych usług serwisowych,
Floret – kompleksowa opieka nad drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi Kupującego polegająca na dostawach materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisowych i rozliczaniu ich zgodnie z ilością wygenerowanych kopii i wydruków,
T+S – kompleksowa opieka nad drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi Kupującego polegająca na dostawach materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisowych i rozliczaniu ich zgodnie z ilością dostarczonych materiałów eksploatacyjnych

§ 3
Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia

1. Pisemna oferta SIETOM stanowi podstawę dla Kupującego do złożenia zamówienia. Zamówienie jest przekazywane w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej. Potwierdzenie zamówienia przez SIETOM, oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Stronami, na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia oraz wynikających z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży.
2. Zamówienie pisemne lub mailowe powinno zawierać indeks ewentualnie nazwę produktu lub usługi, ilość zamawianych produktów oraz dane indentyfikacyjne firmy. Zamówienie pisemne dodatkowo powinno być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego uprawnionych.
3. W przypadku składania zamówień telefonicznie, SIETOM wygeneruje dokument zamówienia z systemu firmy SIETOM. SIETOM może zażądać potwierdzenie dokumentu zamówienia i od tego potwierdzenia uzależnić jego realizację.
4. Składanie zamówień poprzez platformę internetową (ICOK) odbywa się na podstawie udostępnionego przez SIETOM loginu i hasła. Login oraz hasło przekazywane są Kupującemu przez pracowników SIETOM.
4.1 Do składania zamówień za pośrednictwem ICOK, uprawnione są jedynie osoby posiadające login i hasło.
4.2 Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła.
4.3 SIETOM, bez udzielania wyjaśnień, może nie udostępnić Kupującemu loginu oraz hasła lub pozbawić ich Kupującego.
5. Składanie zamówień poprzez aplikację Sietom QR odbywa się na podstawie imiennych uprawnień przyznanych przez pracowników SIETOM.
5.1 Do składania zamówień za pośrednictwem aplikacji Sietom QR, uprawnione są jedynie osoby posiadające imienne uprawnienia.
5.2 Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim możliwości korzystania z aplikacji Sietom QR.
5.3 SIETOM, bez udzielania wyjaśnień, może zablokować Kupującemu możliwość korzystania z aplikacji Sietom QR.
6. Kalkulacje, schematy, rysunki i wszelka dokumentacja dołączona do oferty jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyrażonej zgody przez SIETOM, nie może być powielana ani udostępniona osobom trzecim.
7. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników SIETOM w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
8. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakimkolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia.

§ 4
Ceny, warunki płatności

1. O ile strony nie postanowią inaczej przy zawieraniu umów strony obowiązują ceny i warunki cennika podstawowego, aktualnego w chwili zawierania umowy.
2. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu walut NBP na dzień zawarcia umowy.
3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w wystawionej przez SIETOM fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy SIETOM.
4. Ceny podawane przez SIETOM są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
5. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on SIETOM odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.
6. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą SIETOM ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem SIETOM przekroczy 7 dni SIETOM może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. SIETOM nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
7. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on SIETOM karę umowną w wysokości odpowiadającej 1% ceny nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie daty wydania.
8. Kupujący zapłaci również SIETOM jednorazowo karę umowną w wysokości 25% ceny nie odebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania. Jeżeli Kupujący nie odbierze w tym okresie towaru SIETOM może również odstąpić od umowy bez konieczności dodatkowego wezwania Kupującego. Odstąpienie przez SIETOM od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej powyżej kary umownej.
9. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne SIETOM ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie.

§ 5
Dostawa

1. Potwierdzeniem dostawy jest dokument dostawy (faktura lub dokument przekazania) podpisany przez Kupującego lub jego przedstawiciela.
2. Kupujący lub jego przedstawiciel jest zobowiązany przy odbiorze sprawdzić zgodność asortymentu dostarczonych Produktów z zamówieniem.
3. Podpisanie przez Kupującego lub jego przedstawiciela dokumentu dostawy bez zastrzeżeń poczytuje się za pokwitowanie dostarczonych Produktów w ilości zgodnej z Zamówieniem.
4. Z chwilą odebrania zamówionych Produktów na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
5. Ryzyko związane z ubytkami lub uszkodzeniami Produktów przechodzi na Kupującego w momencie przekazania Produktów Kupującemu (w przypadku, gdy Produkty są dostarczane przez SIETOM lub odbierane przez Kupującego od SIETOM) lub w momencie przekazania Produktów przewoźnikowi (w przypadku, gdy towary są dostarczane przez przewoźnika).
6. SIETOM zastrzega, że prawo własności sprzedawanych Produktów przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz SIETOM

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające indeks produktu, opis wady oraz podanie numery faktury. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o charakterze nieprawidłowości w pracy reklamowanego Produktu.
2. Wady jakościowe Produktów należy reklamować przy ich odbiorze lub do 7 dni po odbiorze Produktów przez Kupującego.
3. Kupujący obowiązany jest dostarczyć zareklamowany Produkt do SIETOM w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.
4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczone Produkty lub Usługi. SIETOM ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.
5. SIETOM ponosi koszty dostarczenia produktów podlegających naprawieniu lub wymianie do SIETOM i z powrotem do Kupującego, pod warunkiem, że uzna reklamację,
6. SIETOM zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie, maksymalnie 14 dni robocze. Jeżeli wymagane będzie wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań lub naprawy SIETOM zastrzega sobie prawo wysłania towaru do producenta, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
7. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest poprzez Protokół Reklamacyjny drogą elektroniczną lub listownie.
8. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt SIETOM we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie. Takie działanie wyłącza wszelką odpowiedzialność SIETOM.
9. Jeżeli uszkodzenie Produktu nastąpiło w czasie transportu stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
10. SIETOM nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w czasie transportu wynikłą z innej przyczyny niż rażąco niewłaściwe opakowanie produktu.

§ 7
Gwarancja

1. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowej, dostarczonych przez SIETOM produktów w chwili ich odbioru. Pod pojęciem w/w kontroli rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego opisanego w zakresie dotyczącym kontroli ilościowej.
2. SIETOM gwarantuje należytą jakość i utrzymanie parametrów technicznych dostarczanych przez siebie Produktów przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
3. Odpowiedzialność SIETOM z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do SIETOM. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
4. Własność wadliwych wymienionych części przysługuje SIETOM.
5. Gwarancja dotyczy wad, powstałych wskutek wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów, i/lub niewłaściwego wykonania Produktów lub Usług.
6. Odpowiedzialność SIETOM z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.
7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek :
7.1. niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania.
7.2. nieprawidłowego montażu, instalacji i konfiguracji przez Kupującego lub osoby trzecie.
7.3. działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które SIETOM nie posiada wpływu.
8. Odpowiedzialność SIETOM nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.
9. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta do tych produktów stosuje się warunki gwarancji tego producenta.
10. Strony wyłączają odpowiedzialność SIETOM z tytułu rękojmi za wady w zakresie umów zawieranych w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

§ 8
Odpowiedzialność stron

1. Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji SIETOM nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. SIETOM zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.
3. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.
4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym SIETOM odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.
5. W przypadku wykonania przez SIETOM umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

§ 9
Zwrot zużytych tonerów

1. Podczas zakupu tonerów z zastosowaniem preferencyjnych (obniżonych) cen od cennika podstawowego SIETOM, pusty wkład drukujący nie jest przedmiotem sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien dokonać zwrotu zużytego, odpowiedniego, wkładu drukującego w terminie 30 dni od daty dostawy. W przypadku niezwrócenia takiego wkładu drukującego SIETOM ma prawo obciążyć Kupującego do wysokości różnicy między ceną podstawową a preferencyjną tonera i wystawić odpowiednią fakturę VAT.

§ 10
Zwroty zamówionych produktów

1. Zwrot zamówionych Produktów możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez SIETOM. W przeciwnym wypadku zwroty nie będą przyjmowane.
2. Zwrotowi podlegają Produkty nieużywane, w oryginalnym opakowaniu.
3. W przypadku dokonania zwrotu Produktów, Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości:
3.1. 20 % ceny towaru dla Produktów standardowych (stale dostępnych w magazynie SIETOM),
3.2 50 % ceny towaru dla Produktów niestandardowych,
3.3. Produkty wykonane lub sprowadzone na specjalne zamówienie Kupującego, nie podlegają zwrotowi.
4. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu 7 dni od daty zakupu.
5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji, których działanie zostało wyłączone.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.
Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu i skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę SIETOM.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby SIETOM.
4. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.
5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków Sprzedaży nie może być interpretowany na ich podstawie.
6. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

SIETOMLOGO BIALE

Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.