Scroll Top

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Okres gwarancji oraz jej zakres, dla poszczególnych urządzeń sprzedawanych przez Sietom, wynika z ogólnych zasad gwarancji poszczególnych Producentów i biegnie od dnia sprzedaży urządzenia przez Sietom. 

 2. Urządzenia z linii Printer Classic objęte są 6-cio miesięczną gwarancją. 

 3. Gwarancja na jakość wydruków i techniczne funkcjonowanie kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych wynosi 12 miesięcy. 

 4. W przypadku reklamacji kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych Sietom udostępnia produkt zastępczy. 

 5. Gwarancja na wszystkie wykonywane usługi wynosi 6 miesięcy a dla drukarek laserowych jest dodatkowo ograniczona do maksymalnie 60 000 wydrukowanych stron.
   
 6. Gwarancji na usługi serwisowe podlegają tylko i wyłącznie podzespoły użyte do wykonania naprawy oraz czynności związane z ich wymianą. 

 7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie przez Sietom w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy. 

 8. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu. 

 9. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie opłaconej faktury VAT. 

 10. W przypadku nieuznania reklamacji urządzenie lub materiał eksploatacyjny zostanie zwrócony Klientowi. 

 11. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Klient zostanie obciążony kosztami udostępnionych materiałów eksploatacyjnych i/lub kosztami transportu. 

 12. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć urządzenia oraz materiały eksploatacyjne na czas transportu w ramach dokonywanego zgłoszenia reklamacyjnego. 

 13. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje: 
  – uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia lub produktu (niezgodnego z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi), przechowywania, transportu i uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, 
  – uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, niezawinionymi przez Sietom, 
  – sprzętu z plombą gwarancyjną zerwaną przez osoby nieupoważnione przez Sietom, 
  – sprzętu ze zniszczonymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi i/lub plombami Sietom, 
  – czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, 
  – awarii wynikających ze zużycia eksploatacyjnego takich elementów drukarki jak układ separacji papieru, rolki poboru papieru, układ zagrzewania druku lub głowica drukująca. 

 14. Wszelkie wadliwe produkty lub części wymienione w ramach gwarancji, pozostają własnością Sietom 

 15. SIETOM nie odpowiada za dane zgromadzone na dyskach i/lub w pamięciach urządzeń, ustawienia i konfiguracje urządzeń a także za utratę haseł dostępowych do urządzeń. 

 16. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem Sietom wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 
SIETOMLOGO BIALE

Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.